Friday, January 31, 2020

Защитена дисертация - 31 януари 2020На 31 януари, петък, от 13.00 ч. в зала 1 на СУ (Ректората) се състоя защитата на дисертацията на

Ева Пацовска-Иванова

на тема:
Мотивът на Одисей и неговите трансформации: мит и наратив в немската следвоенна литература“. 

за придобиване на образователна и научната степен „доктор”

Научен ръководител: доц. д-р Светлана Арнаудова

Научното жури беше в състав: 

Председател: проф. дфн Майа Разбойникова-ФратеваЕва Пацовска е приета в програмата през учебната 2011/2012 и е магистър от 23 октомври 2014 г., с дипломна работа на тема "Amor и Minne в цикъла стихотворения `Еней и Дидона` в Carmina Burana" (с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова). 

С нея 13 от 30-те магистри на програма "Антична култура и литература" вече са доктори (от записани общо 55 студенти за периода 2002-2018 г.). 

Те са следните (в обратен хронологичен ред): 

Иглика Милушева (2008/2009, магистър от 2010) - "Augustins Schrift `De beata vita` - Einführung und Kommentar" (защитена на 12 април 2018, в катедра Altertumswissenschaften на Paris-Lodron-Universität, Salzburg)

Венцислав Стойков (2003/2004, магистър от 2008) - „Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през 19 век“ (защитена на 3 октомври 2017, СУ-ФКНФ)

Росен Русев (2007/2008, магистър от 2010) – „Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ (защитена на 16 октомври 2015, СУ-БФ)

Вероника Келбечева (2002/2003, магистър от 2009) - “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” (защитена на 10 април 2014, СУ-ФФ)

Люба Радулова (2007/2008, магистър от 2009) - „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 13 януари 2014, СУ-ФКНФ и Sapienza-Roma)

Христо Христов (2004/2005) – „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс“ (защитена на 24 юни 2013, СУ-ФФ)

Марта Ивайлова (2005/2006, магистър от 2008) - „Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида” с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 10 април 2013, СУ-ФКНФ)

Вяра Калфина (2006/2007, магистър от 2008) - "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст" (защитена на 10 септември 2012)

Герасим Петрински (2006/2007, магистър от 2008) - "Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст" с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена на 2 юли 2012, СУ-ФКНФ)

Георги Гочев (2004/2005, магистър от 2006) - „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на елинизма“ (защитена през 2010, НБУ)

Моника Портокалска (2003/2004) – „Критерият за истина в елинистическата философия“ (защитена през юни 2007, СУ-ФФ)

Янко Димитров (2002/2003) - „Образът на магьосника и астролога във византийската историографска и юридическа литература“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2007, СНС по литературознание)

No comments: