Sunday, October 4, 2009

Класиране 2009

На 1 октомври 2009 г. комисия от Катедрата по Класическа филология в състав - проф. дфн. Анастас Герджиков, доц. д-р Мария Костова и доц. д-р Николай Гочев, проведе интервю-изпит с кандидатите за обучение в Магистърската програма “Антична култура и литература”.
Кандидатите са класирани според състезателния си бал така:

Зорница Радева (5)
Радослав Спасов (5)
Зорница Маркова (5)
Александър Танчев (5)

*В скоби е отбелязан вариантът на програмата – 3 или 5-семестриален – в който е приет кандидатът.

Всички класирани кандидати могат да се запишат като студенти по държавна поръчка.

Чл. 26. (1) В първия етап участват само кандидатстващите за места, субсидирани от държавата. За издаване на заповед за записването на класираните кандидати, факултетите представят в Учебен отдел в срок до 9 октомври 2009 г. следните документи:
1. Молбите и документите на класираните кандидати, заедно с придружително писмо;
2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;
3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;
4. Копия от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.
(2) В срок до 15 октомври 2009 г. Учебен отдел издава обща заповед за записване на класираните кандидати.
(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 16, 17 и 19 октомври 2009 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.
(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.


от "Правилник за прием на магистри за учебната 2009/2010 г."