Monday, December 12, 2011

Избираем курс ІІ семестър

“Класическо образование и идея за класическа древност в България”

Анотация:

Курсът се съсредоточен върху състоянието на университетското класическо образование през времето от края на 80-те години на ХІХ в. до края на 40-те през ХХ в.

Обръща се внимание на основните насоки в изследванията, преподаването и преводите от класическите езици; на интереса към античността в средите на интелигенцията; на начините за представяне и обсъждане на античното наследство. Прави се опит да се посочат различните отношения и концептуални подходи към античността; кои от тях доминират сред специалистите и интелигенцията, и защо; кои са причините за смяна на доминиращите подходи.

Прави се преглед на източниците за такова проучване – научни трудове, преводи, популярни публикации, мемоари.

Тематичен план:

1. Отношение към класическата древност през Възраждането. Възможности за образование, преводи и изследвания.

2. Поставяне на основите на класическото образование след Освобождението. Чужденци-античници в България. Гимназиалното образование.

3. Университетски курсове от основаването на СУ до началото на второто десетилетие на ХХ в.

4. Класическото образование между двете войни. Положението в СУ.

5. Преводите от класически езици до началото на 40-те

6. Интелигенцията и нейният интерес към античността. Популяризиране на античното наследство. Дейността на Ал. Балабанов.

7. Списание “Прометей” – замисъл, теми и автори.

8. Перспективите пред класическото образование през втората половина на 40-те години

9. Източници за проучване на предмета.


Основна библиография:

Ангелов, Д. Спомени. “Парадигма”, 2004

Арнаудов, М. История на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” през първото му полустолетие 1888-1939.

Балабанов, Ал. Студии, статии, пътеписи, писма. “БП”, 1978

Бешевлиев, В. Погледъ върху историята на класическите студии въ нашите земи. Сп. “Прометей”, год. ІІІ, кн. VІ. 1939

Богданов, Б. Класическото образование в България. Сп. “Прометей”, 1, 1999; също в: Университетът – особен свят на свобода. НБУ, 2006

Боров, Т., Сестримски, И. съст. Ал. Балабанов и Симеон Радев в спомените на съвременниците. “БП”, 1986

Велков, В. Специалността Класическа филология 1946-1950. В: Спомени за Софийския университет. Т. І. УИ “Климент Охридски”, 1988

Венедиков, Ив. Познайте ги по делата им. Българската интелигенция в моите спомени. “Христо Ботев”, 1993

Георгов, Ив. Алманах на СУ, 1888-1928. С., 1929

Геров, Б. Из историята на класическото образование в България от Освобождението до днес (учебници и преводи лат. ез.). “Прометей”, 1940

Дечев, Д. Развой на класическата филология. ГСУ, 1922

Михайлов, Г. Проф. Ал. Балабанов. В: Спомени за Софийския университет. Т. І. УИ “Климент Охридски”, 1988

Николова, А., съст. Преводна рецепция на европейските литератури в България. Класическа литература. БАН, 2002

Ничев, Ал. Методологически въпроси в областта на античната литература. Сп. “Септември”, май 1950

Попов, Н, Пиронкова, М. Образователната система в България. Бюро за педагогически услуги, 2007.

Тъпкова-Заимова, В. Класическото образование преди, по време и след епохата на социализма. Интервю на Зоя Христова-Димитрова, взето през декември 2007 - http://kkf.proclassics.org/history02.php

Iv Ilchev and oth. University of Sofia St. Kliment Ohridski: the first 120 years. St. Kliment Ohridski UP, 2008

Сп. “Прометей”, 1937-1943