Monday, December 12, 2011

Избираем курс ІІ семестър

“Класическо образование и идея за класическа древност в България”

Анотация:

Курсът се съсредоточен върху състоянието на университетското класическо образование през времето от края на 80-те години на ХІХ в. до края на 40-те през ХХ в.

Обръща се внимание на основните насоки в изследванията, преподаването и преводите от класическите езици; на интереса към античността в средите на интелигенцията; на начините за представяне и обсъждане на античното наследство. Прави се опит да се посочат различните отношения и концептуални подходи към античността; кои от тях доминират сред специалистите и интелигенцията, и защо; кои са причините за смяна на доминиращите подходи.

Прави се преглед на източниците за такова проучване – научни трудове, преводи, популярни публикации, мемоари.

Тематичен план:

1. Отношение към класическата древност през Възраждането. Възможности за образование, преводи и изследвания.

2. Поставяне на основите на класическото образование след Освобождението. Чужденци-античници в България. Гимназиалното образование.

3. Университетски курсове от основаването на СУ до началото на второто десетилетие на ХХ в.

4. Класическото образование между двете войни. Положението в СУ.

5. Преводите от класически езици до началото на 40-те

6. Интелигенцията и нейният интерес към античността. Популяризиране на античното наследство. Дейността на Ал. Балабанов.

7. Списание “Прометей” – замисъл, теми и автори.

8. Перспективите пред класическото образование през втората половина на 40-те години

9. Източници за проучване на предмета.


Основна библиография:

Ангелов, Д. Спомени. “Парадигма”, 2004

Арнаудов, М. История на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” през първото му полустолетие 1888-1939.

Балабанов, Ал. Студии, статии, пътеписи, писма. “БП”, 1978

Бешевлиев, В. Погледъ върху историята на класическите студии въ нашите земи. Сп. “Прометей”, год. ІІІ, кн. VІ. 1939

Богданов, Б. Класическото образование в България. Сп. “Прометей”, 1, 1999; също в: Университетът – особен свят на свобода. НБУ, 2006

Боров, Т., Сестримски, И. съст. Ал. Балабанов и Симеон Радев в спомените на съвременниците. “БП”, 1986

Велков, В. Специалността Класическа филология 1946-1950. В: Спомени за Софийския университет. Т. І. УИ “Климент Охридски”, 1988

Венедиков, Ив. Познайте ги по делата им. Българската интелигенция в моите спомени. “Христо Ботев”, 1993

Георгов, Ив. Алманах на СУ, 1888-1928. С., 1929

Геров, Б. Из историята на класическото образование в България от Освобождението до днес (учебници и преводи лат. ез.). “Прометей”, 1940

Дечев, Д. Развой на класическата филология. ГСУ, 1922

Михайлов, Г. Проф. Ал. Балабанов. В: Спомени за Софийския университет. Т. І. УИ “Климент Охридски”, 1988

Николова, А., съст. Преводна рецепция на европейските литератури в България. Класическа литература. БАН, 2002

Ничев, Ал. Методологически въпроси в областта на античната литература. Сп. “Септември”, май 1950

Попов, Н, Пиронкова, М. Образователната система в България. Бюро за педагогически услуги, 2007.

Тъпкова-Заимова, В. Класическото образование преди, по време и след епохата на социализма. Интервю на Зоя Христова-Димитрова, взето през декември 2007 - http://kkf.proclassics.org/history02.php

Iv Ilchev and oth. University of Sofia St. Kliment Ohridski: the first 120 years. St. Kliment Ohridski UP, 2008

Сп. “Прометей”, 1937-1943

Friday, October 14, 2011

Защита на дипломна работа

На 14 октомври, петък, от 16 ч. в ауд. 176 се състоя защитата на дипломната работа на

Зорница Радева

на тема:
Проблемът за душата в земното тяло при Марсилио Фичино: "Платонова теология", ХVІІ, 4-7. Превод и коментар
с научни ръководители доц. д-р Елия Маринова и проф. дфн Цочо Бояджиев. Рецензент беше доц. д-р Анна Николова.

Изпитната комисия в състав проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев присъди на кандидатката оценка "Отличен (6)".

Преподавателският състав на програмата желае на магистър Радева здраве и бъдещи научни успехи.

Saturday, October 1, 2011

Първи семестър 2011-2012

Уважаеми колеги,

Това е програмата на учебните занимания за зимния семестър:

Понеделник
14 ч. 175 к. - Интелектуалците през античността (избираем) - доц. д-р Н. Гочев

Сряда
14 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Н. Панова)

Четвъртък
14 ч. 175 к. - Големите книги на античния свят (д-р Н. Панова)

Петък
8 ч. 175 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р А. Николова)
10 ч. 188 к. - Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова)
14 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха (доц. д-р Н. Гочев)

Успешна работа!

Sunday, September 11, 2011

Резултати от кандидатстването за учебната 2011-2012

След интервютата на 9 и 10 септември комисията одобри следните кандидати за обучение в програмата (по азбучен ред, в скоби е даден състезателният бал):

Боил Мусев (11,55)

Васил Петков (10,72)

Георги Ковачев (12,00)

Ева Пацовска (11,15)


Записването в програмата е предвидено за 26 и 27 септември.
За подробности вижте Правилник за прием на магистри за учебната 2011/2012 г. - http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie/kandidatmagist_rska_kampaniya_2011_2012/pravilnik_za_priem_na_magistri_za_uch_2011_2012_g

Учебните занимания започват от 3 октомври - http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/akademichen_kalendar

Успех на всички!

Wednesday, May 25, 2011

10 години Магистърска програма

Уважаеми колеги,

От името на катедра „Класическа филология” имам удоволствието да Ви поканя на следните мероприятия по случай честването на две важни годишнини.
Първата е 90-годишнината на специалността „Класическа филология” в Софийския университет, а втората - 10 години от стартирането на Магистърската програма, която през 2002 г. прие първите си студенти и беше наречена „Антична култура и литература”.
Ние решихме да отбележим тази годишнина със среща на бившите и настоящи студенти от Магистърската програма. Много е хубаво, че от стартирането на програмата през далечната вече 2002 година до сега винаги е имало пореден нов випуск. Това е позитивен знак за такива занимания като класическите изследвания в този все по-практично ориентиран съвременен свят.
Двете годишнини ще бъдат комбинирани като време и място с още едно събитие, което благодарение на усилията на доц. Димка Гичева-Гочева ще се проведе между 21 и 24 юни. Това е семинарът върху Платоновия диалог Еpinomis. Пълна информация за събитието, програмата и участниците в него можете да получите от блога http://theepinomisofplato.blogspot.com/, който доц. Гочева направи, за да бъдат осведомявани всички, които проявяват интерес и биха дошли.

Целите на предложението за обща среща между бивши и настоящи колеги, придобили една част от образованието си в катедра Класическа филология са:
1. Да съберем информация за учебния и професионален път на бившите студенти (alumni).
2. Да ги осведомим за историята и днешното положение в програмата и в специалността като цяло.
3. Да се окаже съдействие на онези, които не са се дипломирали, но имат намерение да го направят.
Молим Ви да ни предоставите, ако желаете, информация за вас и заниманията Ви, особено доколкото са свързани с класическите изследвания. Най-лесният начин да стане това е да попълните анкетата, която Ви изпращам като прикачен файл. Можете да я върнете на този адрес: leda1994@gmail.com
Също така най-сърдечно Ви молим да препратите писмото и анкетата до други наши колеги от програмата, с които сте в контакт.


***

АНКЕТА 10 години магистърска програма в катедра „Класическа филология”

Име и Фамилия
Образование
Випуск

1. Година на постъпване в програмата
2. Ако сте се дипломирали, година и месец на дипломиране; Тема на дипломната работа (научен ръководител и рецензент)
3. Ако не сте се дипломирали, имате ли намерение и колко изпита (кредита) Ви остават приблизително до завършването
4. Какво учите/работите в момента
5. Работили ли сте нещо, което има връзка с образованието, получено в Катедра Класическа филология
6. Имате ли въпроси и молби за съдействие към екипа и ръководството на програмата (към доц. Николай Гочев - директор на програмата и останалите преподаватели в нея)
а. относно възможностите за завършване
б. относно по-нататъшно образование или работа
7. Моля посочете данни за контакти и къде най-лесно можем да намерим информация за Вас. Изпратете, ако е възможно, CV или посочете линк в мрежата, лични сайтове, facebook, действащ мейл и телефон.

Благодаря Ви предварително за съдействието и вниманието!
Поздрави и надявам се до скорошна среща през юни:
Вероника Келбечева, випуск 2002 г.