Tuesday, April 23, 2013

Защита на дипломни работи - април 2013

На 24 април, сряда, от 14 ч. в каб. 175 предстои защита на дипломните работи на колегите:

Радослав Спасов (5-семестриален вариант)
Стефан Стефанов (3-семестриален вариант).

Катедреният съвет от 22 април 2013 г. определи изпитна комисия в състав:
проф. дфн Анастас Герджиков - председател, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев.