Wednesday, September 28, 2016

Първи семестър 2016-2017

Уважаеми колеги,

Това е програмата на учебните занимания за зимния семестър, курс І (задължителни дисциплини):


Сряда: 

14.15 - 18 ч., 189  (?) к. - Големите книги на античния свят I (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова
18.15 - 20 ч., 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха I (поезия) - доц. д-р Н. Гочев


Петък: 

8.15 - 10 ч., 188 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието - доц. д-р А. Николова
10.15 - 14 ч., 187 к. - Антична митология и религия - д-р Вяра Калфина
14.15 - 16 ч., 187 к. - Големите книги на античния свят I (гръцка част) - доц. д-р Н. Панова


През първата седмица ще решим какви групи и редовни занимания ще има по избираемите дисциплини.


Желаем ви приятен семестър!


Thursday, September 15, 2016

Видеозаписи на курсове от МП "Антична култура и литература"

Някои от курсовете в Магистърската програма са записани и могат да се видят
(https://www.youtube.com/channel/UC5LiGCpOCoJyhHt3Pb5F9Dg) 

Това е част от лекция в курса "История и култура на островите в източното Средиземноморие" от летния семестър на учебната 2014/2015: 

Wednesday, September 14, 2016

Резултати от интервюто за учебната 2016/2017

След интервюто на 14 септември, комисията одобри следните кандидати за обучение в програмата (по азбучен ред, посочен е и състезателният бал):

Александър Колев - 10, 85 (5)
Димитър Драгнев - 12, 00  (3)
Иван Войков - 10, 68 (3)
Катрин Якимова - 11, 82 (5)
Милена Стефанова - 10, 43 (5)

В скоби е отбелязан вариантът на програмата – 3 или 5-семестриален – в който е приет кандидатът.

*

Правила за записване:

Чл. 26. (1) За издаване на заповед за записването на класираните кандидати от първия етап на класирането, факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ в срок до 15.09.2016 г. следните документи:
1. Молбите и документите на класираните кандидати по магистърски програми, заедно с придружително писмо;
2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;
3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;
4. Копие от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.
(2) В срок до 26.09.2016 г. Ректорът издава обща заповед за записване на класираните кандидати.
(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 27 и 28.09.2016 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.
(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.

Чл. 28. Учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ започва от м. октомври 2016 гсъгласно график на учебния процес, утвърден със заповед на Ректора.

Чл. 30. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27.
(2) Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от конкурса и сроковете за записване.
(3) Новоприети студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Чл. 31. (1) При записването си новоприетите студенти представят:
1. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
1.1. В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, в която да са отразени средният успех от следването и успехът от държавните изпити, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване.
2. Документ за самоличност (лична карта).
3. Комплект документи за записване на новоприети студенти.
4. Три снимки с формат 4/6 сантиметра.
5. Документ за платена семестриална такса за обучение.
5.1. Годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie/kandidatmagist_rska_kampaniya_2016_2017/pravilnik_za_priem_na_magistri_za_uch_2016_2017_g/s_stezatelen_bal_i_klasirane
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie/kandidatmagist_rska_kampaniya_2016_2017/pravilnik_za_priem_na_magistri_za_uch_2016_2017_g/zapisvane_i_obuchenie_na_novoprietite_studenti


Saturday, September 10, 2016

Събеседване с кандидати за учебната 2016/2017

В сряда, 14 септември, от 14.00 ч. в каб. 175 на Ректората ще се проведе интервю с кандидати за Магистърската програма "Антична култура и литература".

Комисията е в състав:

доц. д-р Николай Гочев, проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова.


Желаем успех на всички кандидати!