Saturday, December 29, 2007

Успешна 2008!

Скъпи колеги,

Пожелавам Ви успех в ученето и преподаването. Надявам се работата в Магистърската програма да е полезна както за студентите, така и за работещите в специалността.

Бъдете здрави и щастливи,

Николай Гочев

Friday, November 16, 2007

Византийско изкуство

От следващата седмица (19-24 ноември) ще започнат редовни занимания по избираемата дисциплина "Византийско изкуство" с водещ д-р Емануел Мутафов от Българска Академия на Науките.
За справки по организацията и съдържанието на курса може да се обръщате лично към него на адрес:
myermeneia@hotmail.com

Saturday, November 10, 2007

Старогръцката литература в Римската епоха

Колеги,

През този семестър по дисциплината "Старогръцката литература в Римската епоха" ще се занимаваме с коментар на речта "Към Рим" на Елий Аристид.
За повече сведения, моля, погледнете на:
http://literaturasu.blogspot.com/
(label - "Елий Аристид")

Wednesday, October 31, 2007

Програма за първия семестър

Уважаеми колеги,

Програмата на учебните занимания по задължителните дисциплини през първия семестър на "Антична култура и литература" е:

Понеделник, 14 ч. - Големите книги на античния свят (Невена Панова)
Сряда, 10 ч. - Старогръцката литература в Римската епоха (Николай Гочев)
Четвъртък, 14 ч. - Антична митология и религия (Елия Маринова);
Четвъртък, 17.30 ч. - Големите книги на античния свят (Богдан Богданов)
Петък, 8 ч. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (Анна Николова)
Петък, 10 ч. - Антична митология и религия (Елия Маринова)

Всички занимания ще се провеждат в каб. 175, Ректората.

Семестърът започва в понеделник, 5 ноември.

Успех!

**

(добавка от септември 2013):

На 21 септември, петък, 2007 г. Гергана Петкова защити дипломна работа на тема:

Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно – приключенския роман и в някои произведения на Еврипид, Менандър и римските комедиографи.


Научен ръководител - доц. д-р Николай Гочев, рецензент - д-р Невена Панова

*

Колегата Моника Портокалска, приета в Програмата за учебната 2003/2004 г., защити докторска дисертация по антична философия през юни

Колегата Янко Димитров, приет в Програмата за учебната 2002/2003 г., защити докторска дисертация по византийска литература през октомври.

Thursday, October 11, 2007

Интервю - октомври 2007

На 9 октомври, вторник, от 10 ч. в каб. 175 на Ректората се проведе интервю с кандидатите за Магистърската програма "Антична култура и литература".
Комисията в състав: доц. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев, одобри шестимата явили се кандидати. На четирима от тях комисията препоръча да изберат 5-семестриалния вариант на програмата.

*

(добавка от септември 2013):

Дилян Цветков
Димитър Френков
Люба Радулова
Росен Русев

Sunday, June 17, 2007

Задължителни дисциплини

В одобрения от Съвета на Катедра Класическа филология петсеместриален учебен план влизат следните задължителни дисциплини*:

1. Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова) - 60 часа, 1 семестър
2. Големите книги на античния свят (гръцка част) (проф. дфн Богдан Богданов, д-р Невена Панова) - 120 часа, 2 семестъра
3. Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р Анна Николова) - 60 часа, 2 семестъра
4. Старогръцката литература в Римската епоха (доц. д-р Николай Гочев) - 60 часа, 2 семестъра
5. Големите книги на античния свят (римска част) (доц. дфн Анастас Герджиков) - 60 часа, 1 семестър
6. Институционалната култура през античността (доц. д-р Мария Костова) - 30 часа, 1 семестър
7. Латински език (...)** - 330-390 часа, 4 семестъра
8. Старогръцки език (...) - 330-390 часа, 4 семестъра

* За избираемите вижте сайта на Програмата и "Учебен план"
** Предстои да се вземе решение кои преподаватели ще водят курсовете по латински и старогръцки език.

Sunday, June 10, 2007

Защита на дипломни работи правила

На 28 май 2007 г. Съветът на Катедра Класическа филология одобри следните Правила за изработване и защита на дипломна работа за придобиване на магистърска степен по Антична култура и литература.


І. Научно ръководство

1. Дипломната работа трябва да бъде резултат от сътрудничество между магистранта и неговия научен ръководител.
2. Дипломна работа, която не е била ръководена или няма одобрението на научния ръководител, не се допуска до защита.
3. Ако магистрантът не е удовлетворен от сътрудничеството си с научния ръководител, той има право да поиска смяната му. Той може да поиска такава смяна най-много два пъти.
4. Ако научният ръководител не е удовлетворен от сътрудничеството си с магистранта, той има право да се откаже от ръководството.
5. Магистрантът, с подкрепата на научния си ръководител, има право да поиска промяна на темата на дипломната си работа. Той може да поиска такава промяна най-много два пъти.
6. Промените по т. 3-5 се одобряват от редовен катедрен съвет.


ІІ. Изисквания

А. Количествени

1. Текстът на дипломната работа не може да е по-кратък от 40 стандартни страници (1800 знака на страница) извън индексите и библиографията.
2. Ако дипломната работа е изработка на превод, този превод трябва да има коментар с обем, най-малко равен на обема на превода. Този коментар не може да бъде по-кратък от 30 стандартни страници.

Б. Структурни

Дипломната работа трябва да е снабдена със справочен апарат, отделен в приложения.

1. Коментар на основния текст (авторски уточнения, цитирания, препратки), съдържащ се в бележки под линия (или в края на всяка част, или в края на целия текст)
2. Индекс на имената
3. Индекс на употребяваните термини (препоръчително)
4. Библиография, включваща всички цитирани и ползвани автори и текстове (и само тях)
5. Съдържание
6. Ако работата е превод, тя трябва да съдържа и:
- оригинала на преведения текст според ползваното издание
- въведение, в което се обосновава изборът на текста и се коментират специфично преводаческите трудности, срещнати в процеса на работата (препоръчително)

В. Качествени

1. Дипломната работа трябва да бъде изградена като доказателство на ясно формулирано твърдение (теза), или като изследване, търсещо отговора на ясно поставен въпрос.
2. Тезата или въпросът трябва да бъдат съобразени с насоката на самата магистърска програма (да решават проблем в разбирането на античната литература и култура).
3. При изпълнението на работата си дипломантът трябва да се опира върху изворов материал (антични текстове).
4. От дипломанта се очаква да е работил с текстовете на оригиналния им език.
5. Ако работата е превод, той трябва да бъде направен от оригиналния език.
6. Цитирането трябва да се извършва според стандарт, одобрен от научния ръководител.


ІІІ. Процедура

1. Темата на работата, изборът на научен ръководител и изборът на рецензент се одобряват от катедрен съвет.
2. Смяната на тема, научен ръководител и рецензент се одобряват по същия ред.
3. Темата и изборът на научен ръководител и рецензент трябва да бъдат одобрени най-малко 2 месеца преди защитата на дипломната работа (смяната на научния ръководител или рецензента трябва да бъде одобрена най-малко 1 месец преди защитата на дипломната работа)
4. Текстът на работата трябва да е на разположение на рецензента най-малко 2 седмици преди защитата и се депозира в катедрата най-малко 1 седмица преди защитата.
5. При доказано плагиатство или друг вид измама работата се отхвърля


ІV. Информиране на магистрантите

Магистрантите трябва да бъдат запознати с тези правила преди края на първия семестър от редовните им учебни занимания. Отговорността за навременното им информиране се носи от ръководителя на програмата. Информирането се контролира от научните ръководители.


Текстът на предложението е изработен от:
доц. д-р Николай Гочев
доц. дфн Анастас Герджиков
д-р Димитър Илиев

Sunday, June 3, 2007

Начало

Уважаеми колеги, приятели и читатели,

Задачата на този блог е да Ви предложи навременна и подробна информация за висшето класическо образование, което нашият Университет предлага чрез новия, петсеместриален вариант на Магистърската програма по Антична култура и литература.
Този вариант беше одобрен от Съвета на Катедра Класическа филология на редовно събрание, състояло се на 28 май 2007 година. Като ръководител на програмата и автор на новия учебен план, изказвам сърдечна благодарност на колегите от Катедрата за съветите и за подкрепата, която получих.
В този блог ще намерите извлечения от решенията на Катедрата, от учебния план на програмата и от учебните програми на отделните дисциплини; а също текстове и сведения, необходими за конкретната учебна работа.
Всеки въпрос, който бихте желали да ми зададете, може да бъде поставен на самия блог като коментар към отделните постинги. Бихте могли да изпращате въпросите си и на адрес: leda@tradel.net

Магистърската програма по антична култура и литература стартира за пръв път като трисеместриална през учебната 2002/2003 година и оттогава в нея се записват студенти всяка година.

Повече информация можете да получите на основния й сайт:
http://masters-classics.dir.bg/
и на сайта на Катедрата:
http://kkf.proclassics.org/


С уважение:

доц.д-р Николай Гочев,

Катедра Класическа филология, ФКНФ,
СУ "Св. Климент Охридски"


*

(добавка от септември 2013):

до тази дата в Магистърската програма са приети колегите:

2002

Вероника Келбечева
Марта Методиева
Янко Димитров


2003

Венцислав Стойков
Димитър Шишиев
Зоя Христова
Моника Портокалска2004

Александър Маринов
Георги Гочев
Димитър Мирчев
Люба Никифорова
Светлана Вълкова
Христо Христов


2005

Биляна Дескова
Гергана Петкова
Ивайло Атанасов
Мария Николова
Марта Ивайлова
Петя Иванова
Радостина Янчева
Тамара Кръстева


2006

Вяра Калфина
Герасим Петрински
Зейнеб Неби
Ива Янкулова
Росен Миланов
Цветелина Христова


От тях до този момент дипломна работа са защитили:

Марта Методиева - 2005, октомври
Тамара Кръстева – 2006, юни
Георги Гочев – 2006, септември
Марта Ивайлова – 2007, март