Thursday, September 18, 2008

Съдържание на МП. Програма за събеседване с кандидатите

Срок на обучение:
3 семестъра за бакалаври по класическа филология или приравнени на тях
5 семестъра (с разширено изучаване на класически езици)

Форма на обучение:
редовна

Интердисциплинарната магистърска програма по Антична култура и литература предлага подготовката на широкопрофилни специалисти в хуманитарната област.
Разнообразието от избираеми дисциплини, покриващи голям отрязък от време – от ранната гръцка и римска античност до 15-16 в. сл. Хр., ще позволи на студента да избере акцента в индивидуалната си програма в областта на историята на литературата и цивилизацията, политическата история, превода от класически езици, философията и др.
Кръгът от задължителни дисциплини е подбран така, че да осигури цялостен поглед върху античното литературно и цивилизационно наследство.
Завършилите степента ще бъдат в състояние да ползват критично извори и да се реализират като: преводачи; преподаватели във висши училища; научни работници в изследователски учреждения с филологически и цивилизационно-исторически профил; експерти за работа в музеи и архиви; експерти в различните органи на държавната власт и местното самоуправление; експерти за частния и държавния туристически бизнес; експерти по културата в библиотеките, в полицейските служби, митниците и др.; журналисти.


УЧЕБЕН ПЛАН (актуализиран)

Задължителни дисциплини:

Антична митология и религия
Големите книги на античния свят (гръцка част)
Латинската литература в прехода от античността към
средновековието
Старогръцката литература в Римската епоха
Големите книги на античния свят (римска част)
Институционалната култура през античността
Подготовка и защита на магистърска дисертация

Допълнителни задължителни за 5-семестриалния вариант:

Латински език
Старогръцки език

Избираеми:
(50 дисциплини - вж. Магистърска програма основен сайт)


Забележки:

• Магистрантът има право да избира от всички задължителни дисциплини, предлагани в бакалавърската степен на специалността Класическа филология (без да може да избере два пъти една и съща дисциплина). Същото важи и за избираемите дисциплини, които са записани в учебните планове на всяка от двете степени.
• За всяка избираема дисциплина ще се изисква курсова работа, която ще носи по 2 кредита
• Магистрантът има право да набере 15 кредита от дисциплини, предлагани от другите специалности на СУ.

ПРОГРАМА
за събеседване с кандидатите за магистърската програма по
Антична култура и литература

1. Кандидатът излага накратко мотивите си да кандидатства за магистратура по Антична култура и литература.
2. Кандидатът описва каква е неговата досегашна подготовка по специалността и къде я е получил.
3. Кандидат-магистрантът излага накратко намеренията си за научни изследвания в желаната магистърска програма.
4. Кандидатът посочва плановете си за бъдеща професионална реализация, свързана с магистърската програма.
5. Комисията оценява общохуманитарната подготовка на кандидата и способността му аргументирано да обосновава идеите си за научна реализация.

Изпитната комисия поставя оценка по шестобалната система.

Балът се образува от средния успех от дипломата за висше образование, оценката по класически език от същата диплома и от оценката на изпитната комисия (отнася се за изучавалите класически език).
В случай, че кандидатът не е изучавал класически език, той може да бъде приет само в 5-семестриалния вариант на програмата (с разширено изучаване на класически езици). Тогава балът се образува от дипломата за висше образование и удвоената оценка на изпитната комисия

(Текстът е публикуван и в официалния Справочник за магистърските програми на СУ - 2008/2009)