Sunday, March 14, 2010

Защита на дипломни работи - март 2010

На 26 март, петък, от 10 ч. в ауд. 176 предстои защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

В Катедрата са депозирани дипломните работи на:

Иглика Милушева на тема Добродетелите в латинските и гръцки надписи от Тракия и Горна Мизия: pietas с научен ръководител проф. дфн Мирена Славоваи рецензент проф. дфн Анастас Герджиков

Калина Босева на тема De cultura hortorum’ на Валафрид Страбон – традиция и новаторство с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент доц. д-р Елия Маринова

Радостина Янчева на тема Положението на жената в Рим с научен ръководител доц. д-р Мария Костова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова

Светлана Вълкова на тема Превод на думи със значение "съдба, участ" в трагедиите на Софокъл с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент проф. дфн Мирена Славова.

Катедреният съвет от 18 януари 2010 г. определи изпитна комисия в състав: проф. дфн Анастас Герджиков - председател, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев.

Катедрата Ви желае успех!