Tuesday, November 18, 2008

Допълнения и поправки към Правилата за защита на дипломна работа

На 17 ноември, на редовния си Катедрен съвет Катедра Класическа филология прие допълнения и поправки в Правилата за защита на дипломни работи. В новия текст на Правилата допълненията и поправките са дадени в курсив.

І. Научно ръководство

1. Дипломната работа трябва да бъде резултат от сътрудничество между студента и неговия научен ръководител. Ръководството включва консултиране на студента относно темата, целта, методологията, структурата, литературата по темата и възможностите за осигуряването й и академичния стил.
2. Дипломна работа, която не е била ръководена или няма одобрението на научния ръководител, не се допуска до защита.
3. Ако студентът не е удовлетворен от сътрудничеството си с научния ръководител, той има право да поиска смяната му. Той може да поиска такава смяна най-много два пъти.
4. Ако научният ръководител не е удовлетворен от сътрудничеството си със студента, той има право да се откаже от ръководството.
5. Студентът, с подкрепата на научния си ръководител, има право да поиска промяна на темата на дипломната си работа. Той може да поиска такава промяна най-много два пъти.
6. Промените по т. 3-5 се одобряват от редовен катедрен съвет.


ІІ. Изисквания

А. Количествени

1. Текстът на дипломната работа не може да е по-кратък от 40 стандартни страници (1800 знака на страница) извън индексите и библиографията.
2. Ако дипломната работа е изработка на превод, този превод трябва да има коментар с обем, най-малко равен на обема на превода. Този коментар не може да бъде по-кратък от 30 стандартни страници.

Б. Структурни

Дипломната работа трябва да е снабдена със справочен апарат, отделен в приложения.

1. Коментар на основния текст (авторски уточнения, цитирания, препратки), съдържащ се в бележки под линия (или в края на всяка част, или в края на целия текст)
2. Индекс на имената
3. Индекс на употребяваните термини (препоръчително)
4. Библиография, включваща всички цитирани и ползвани автори и текстове (и само тях)
5. Съдържание
6. Ако работата е превод, тя трябва да съдържа и:
- оригинала на преведения текст според ползваното издание
- въведение, в което се обосновава изборът на текста и се коментират специфично преводаческите трудности, срещнати в процеса на работата (препоръчително)

В. Качествени

1. Дипломната работа трябва да бъде изградена като доказателство на ясно формулирано твърдение (теза), или като изследване, търсещо отговора на ясно поставен въпрос.
2. Тезата или въпросът трябва да бъдат съобразени с насоката на самата магистърска програма (да решават проблем в разбирането на античната литература и култура).
3. При изпълнението на работата си студентът трябва да се опира върху изворов материал (антични текстове).
4. От студента се очаква да е работил с текстовете на оригиналния им език.
5. Ако работата е превод, той трябва да бъде направен от оригиналния език.
6. Цитирането трябва да се извършва според стандарт, одобрен от научния ръководител.


ІІІ. Процедура

1. Темата на работата, изборът на научен ръководител и изборът на рецензент се одобряват от катедрен съвет.
2. Смяната на тема, научен ръководител и рецензент се одобряват по същия ред.
3. Темата и изборът на научен ръководител и рецензент трябва да бъдат одобрени най-малко 2 месеца преди защитата на дипломната работа (смяната на научния ръководител или рецензента трябва да бъде одобрена най-малко 1 месец преди защитата на дипломната работа)
4. Текстът на работата трябва да е на разположение на рецензента най-малко 2 седмици преди защитата и се депозира в катедрата най-малко 1 седмица преди защитата.
5. Поне десет дни преди датата за защита студентът подава заявление в "Отдел студенти" за желанието си да се яви на защитата.


ІV. Защита

1. Рецензентът предава рецензията си в Катедрата най-малко три дни преди защитата. Рецензията оценява избора на темата, методологията, структурирането, академичната подготовка и осведоменост, стила, реализирането на целта и приносите на работата.
2. Защитата е публична, пред тричленна комисия. Водещ е председателят на комисията. Редът е следният:
А. Кандидатът прави кратко представяне на работата си.
Б. Научният ръководител изразява мнението си за сътрудничеството и достойнствата на работата.
В. Прочита се рецензията
Г. Членовете на комисията задават въпроси. С разрешение на председателя въпроси могат да задават и други присъстващи.
Д. Кандидатът отговаря на въпросите. Комисията може да позволи допълнителни въпроси за изясняване на казаното
Е. Комисията се оттегля на заседание и взима решение за резултата. Резултатът се протоколира и се обявява същия ден.
3. При доказано плагиатство или друг вид измама работата се отхвърля
4. Защитите се провеждат два пъти годишно – в последната десетдневка на октомври и в седмицата преди Великата седмица (март-април)V. Информиране на магистрантите

Студентите трябва да бъдат запознати с тези правила преди края на първия семестър от редовните им учебни занимания. Отговорността за навременното им информиране се носи от ръководителя на програмата. Информирането се контролира от научните ръководители.

*

На съвета на 27 октомври Катедрата прие:

Най-късно десет дена преди датата на защитата кандидатите подават молба в отдел "Студенти" да бъдат допуснати до защита. Въз основа на тази молба те се включват в протокола за съответната сесия.

Sunday, November 2, 2008

Първи семестър 2008

Уважаеми колеги,

Програмата на учебните занимания по задължителните дисциплини през първия семестър на "Антична култура и литература" е:

Понеделник, 12 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част - упражнения, д-р Невена Панова)

Вторник, 12 ч. 175 - Институционалната култура през античността (лекции, доц. Мария Костова); 14 ч. 175 - Старогръцката литература в Римската епоха (лекции, доц. Николай Гочев); 16.30 ч. 189 - Големите книги на античния свят (римска част - проф. Анастас Герджиков)

Четвъртък, 14.30 ч. 189 - Големите книги на античния свят (римска част - проф. Анастас Герджиков); Големите книги на античния свят (гръцка част - лекции, Богдан Богданов)

Петък, 8 ч. 175 - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (лекции, доц. Анна Николова)

Семестърът започва в понеделник, 3 ноември.

Успех!

Tuesday, October 21, 2008

Защита на дипломни работи есен 2008

На 23 октомври, четвъртък, от 10 ч. в каб. 175 на Ректората предстои защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

Определена е изпитна комисия в състав: проф. дин Кирил Павликянов - председател, д-р Драгомира Вълчева и д-р Димитър Илиев.

Катедрата желае успех на кандидатите!


**

(добавка от 9 април 2012)

през юни 2008 дипломна работа защити Герасим Петрински.

Wednesday, October 8, 2008

Класиране 2008

На 7 октомври комисия от Катедрата по Класическа филология в състав - проф. дфн Мирена Славова, доц. д-р Мария Костова и доц. д-р Николай Гочев, проведе интервю-изпит с кандидатите за обучение в Магистърската програма “Антична култура и литература”.
Кандидатите са класирани според състезателния си бал така:

Иглика Милушева – 17,67 (3)
Здравко Димитров – 17,39 (5)
Калина Босева – 17,31 (3)
Мария Шахпазова – 16,89 (3)
Канелия Костадинова – 15,64 (5)
Цветомира Тодорова – 15,10 (3)

В скоби е отбелязан вариантът на програмата – 3 или 5-семестриален – в който е приет кандидатът.

Всички класирани кандидати могат да се запишат като студенти по държавна поръчка.

*

2) В срок до 16.10.2008 г. Учебен отдел издава обща заповед за записване на класираните кандидати.
(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 17, 18 и 20.10.2008 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.
(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.


(Правилник за прием, чл. 26)

***

Допълнение от 15 окт.:
Заповедта за записване на студентите е публикувана на:
http://portal.uni-sofia.bg/docs/adm_docs/zapovedi/RD20-1157.pdf

Thursday, September 18, 2008

Съдържание на МП. Програма за събеседване с кандидатите

Срок на обучение:
3 семестъра за бакалаври по класическа филология или приравнени на тях
5 семестъра (с разширено изучаване на класически езици)

Форма на обучение:
редовна

Интердисциплинарната магистърска програма по Антична култура и литература предлага подготовката на широкопрофилни специалисти в хуманитарната област.
Разнообразието от избираеми дисциплини, покриващи голям отрязък от време – от ранната гръцка и римска античност до 15-16 в. сл. Хр., ще позволи на студента да избере акцента в индивидуалната си програма в областта на историята на литературата и цивилизацията, политическата история, превода от класически езици, философията и др.
Кръгът от задължителни дисциплини е подбран така, че да осигури цялостен поглед върху античното литературно и цивилизационно наследство.
Завършилите степента ще бъдат в състояние да ползват критично извори и да се реализират като: преводачи; преподаватели във висши училища; научни работници в изследователски учреждения с филологически и цивилизационно-исторически профил; експерти за работа в музеи и архиви; експерти в различните органи на държавната власт и местното самоуправление; експерти за частния и държавния туристически бизнес; експерти по културата в библиотеките, в полицейските служби, митниците и др.; журналисти.


УЧЕБЕН ПЛАН (актуализиран)

Задължителни дисциплини:

Антична митология и религия
Големите книги на античния свят (гръцка част)
Латинската литература в прехода от античността към
средновековието
Старогръцката литература в Римската епоха
Големите книги на античния свят (римска част)
Институционалната култура през античността
Подготовка и защита на магистърска дисертация

Допълнителни задължителни за 5-семестриалния вариант:

Латински език
Старогръцки език

Избираеми:
(50 дисциплини - вж. Магистърска програма основен сайт)


Забележки:

• Магистрантът има право да избира от всички задължителни дисциплини, предлагани в бакалавърската степен на специалността Класическа филология (без да може да избере два пъти една и съща дисциплина). Същото важи и за избираемите дисциплини, които са записани в учебните планове на всяка от двете степени.
• За всяка избираема дисциплина ще се изисква курсова работа, която ще носи по 2 кредита
• Магистрантът има право да набере 15 кредита от дисциплини, предлагани от другите специалности на СУ.

ПРОГРАМА
за събеседване с кандидатите за магистърската програма по
Антична култура и литература

1. Кандидатът излага накратко мотивите си да кандидатства за магистратура по Антична култура и литература.
2. Кандидатът описва каква е неговата досегашна подготовка по специалността и къде я е получил.
3. Кандидат-магистрантът излага накратко намеренията си за научни изследвания в желаната магистърска програма.
4. Кандидатът посочва плановете си за бъдеща професионална реализация, свързана с магистърската програма.
5. Комисията оценява общохуманитарната подготовка на кандидата и способността му аргументирано да обосновава идеите си за научна реализация.

Изпитната комисия поставя оценка по шестобалната система.

Балът се образува от средния успех от дипломата за висше образование, оценката по класически език от същата диплома и от оценката на изпитната комисия (отнася се за изучавалите класически език).
В случай, че кандидатът не е изучавал класически език, той може да бъде приет само в 5-семестриалния вариант на програмата (с разширено изучаване на класически езици). Тогава балът се образува от дипломата за висше образование и удвоената оценка на изпитната комисия

(Текстът е публикуван и в официалния Справочник за магистърските програми на СУ - 2008/2009)

Monday, April 7, 2008

Защита на дипломни работи - април 2008

На 4 април, петък, от 10 ч. в ауд. 176 на Ректората се проведе публична защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

Бяха защитени дипломните работи на:

Вяра Калфина - "Кирка в гръцката и римската епическа поезия" с научен ръководител доц. д-р Елия Маринова и рецензент доц. д-р Виолета Герджикова

Росен Миланов - "Християнската аскеза в произведенията на св. Евхерий Лугдунски" с научен ръководител доц. д-р Анна Николова и рецензент проф. дфн Анастас Герджиков

Христо Христов - "Истинска история. Лукиан като критик и художник" с научен ръководител доц. д-р Николай Гочев и рецензент д-р Димитър Илиев.

Изпитната комисия беше състав: проф. дфн Анастас Герджиков - председател, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев.


Monday, March 3, 2008

Програма по старогръцки език

План на учебната програма по старогръцки език за
магистърска програма “Антична култура и литература”

Учебна 2007/2008 г.
Летен семестър

Лекционни теми

І. Въведение в историята на гръцкия език. Старогръцки, византийски и новогръцки. По-важни автори и текстове от старогръцката традиция.
(1 час)

ІІ. История на азбучното писмо: финикийска, гръцка, латинска и кирилска азбуки. Фонетична система на старогръцкия и съотношение буква-звук. Еразмово и Ройхлиново произношение. Диакритични и препинателни знаци.
(2 часа)

ІІІ. По-важни фонетични процеси в старогръцкия.
(1 час)

ІV. Граматични категории. Старогръцкият като флексивен език. Определителен член.
(0.5 часа)

V. Именна система на старогръцкия език.
1. Съществителни имена по второ склонение - мъжки и среден род.
(1.5 часа)
2. Съществителни имена по първо склонение - мъжки род и трите типа на ж.р.
(3 часа)
3. Прилагателни имена по първо и второ склонение.
(0.5 часа)
4. Съществителни имена по трето консонантно склонение, основи на експлозивна съгласна.
(3 часа)
5. Прилагателни имена по трето консонантно склонение, основи на експлозивна съгласна.
(1 час)
6. Съществителни имена по трето консонантно склонение, основи на
-ντ-. Склонение на причастията.
(1 час)
7. Прилагателни имена с основи на -ντ-. Суплетивност.
(0.5 часа)

VІ. Глаголна система на старогръцкия език
1. Системата от глаголни времена в старогръцкия. Време и вид. Главни и
исторически времена. Първични и вторични окончания; атематично и
тематично образуване на глаголните форми.
(0.5 часа)
2. Спомагателен глагол “съм” в сегашно време и имперфект.
(0.5 часа)
3. Сегашно време на глаголите от първо и второ спрежение в актив.
(2 часа)
4. Залог на глагола. Значение на актив, медий и пасив. Сегашно време на
глаголите от първо и второ спрежение в медиално-пасивен залог.
(1 час)
5. Повелително наклонение. Инфинитив. Причастие. Образуване на сегашни императив, инфинитив и причастие на глаголите от 1. и 2. спр.
(1 час)
6. Значение и превод на инфинитива и причастието. Инфинитивни и причастни конструкции.
(2 часа)
7. Бъдеще време в активен и медиален залог на глаголите с основа на мека гласна и verba muta.
(1 час)
8. Бъдеще време на глаголите от 2. спрежение. Редуване на основите.
(1 час)
9. Аугмент: образуване и значение. Имперфект на глаголите от 1. и 2. спр. в двата залога.
(2 часа)
10. Аугмент при сложни глаголи; мястото на префикса.
(0.5 часа)
11. Индикатив от т.нар. “втори” (тематичен) аорист. Редуване и отгласни степени в основите.
(2 часа)
12. Неиндикативни форми от тематичния аорист. Значение. Движение на ударението.
(1.5 часа)
общо 30 часа изложение върху граматичната система
(от които 15 часа отделени за глагол)

Темите от модул І-ІV ще бъдат разглеждани последователно; те представляват уводната част на курса.
Темите от модули V и VІ ще бъдат разглеждани паралелно:
V.1-3 заедно с VІ.1-4
V.4-7 заедно с VІ.5-8.
Така ще може да се прави постоянна връзка между сходни явления при имената и глаголите (напр. сигматично образуване на номинатив в 3. склонение и сигматичен футур; образуване и значение на сегашно деятелно причастие и склонението му).
Семестърът ще завърши с VІ.9-12 като най-сложен материал от областта на глаголната флексия; знанията за именната флексия само ще се затвърждават и няма да се преподава нов материал.


Упражнения

Оставащите 30 часа от хорариума, посветени на упражняване върху преподадения материал, ще бъдат разпределени на два модула както следва:

І. Писмени упражнения върху именните и глаголните парадигми, които ще бъдат събирани и проверявани от преподавателя
(10 часа)

ІІ. Четене, морфологичен и синтактичен разбор и превод на текстове от следните помагала:
- Богданов, Б., Р. Стефанов, Старогръцки език. Учебник за 9. и 10. клас на НГДЕК, С., 1988.
- Радев, О., Учебник по старогръцки език (под печат, предоставен с любезното съгласие на автора).
- Meier, F. (Hsgb.), Hellas. Lehrgang des Griechischen, 3. Aufl., Bamberg, 1996.
- Милев, Ал., Ап. Михайлов, Учебник по гръцки език за духовните училища. В.Търново, 1995.
- Попова, З., К. Влахов, Г. Михайлов, Старогръцки език, С., 1978.
(18 часа)

ІІІ. Коментар на срещаните в текстовете реалии, исторически и митологични имена и факти, и др.
(2 часа)

След всеки час ще бъдат давани задачи за домашна работа, чийто общ обем ще възлиза на ок. Още 15 часа самостоятелна работа. По този начин, при съвестно изпълнение на възложените задачи, общият обем на упражненията ще възлиза на ок. 45 часа.


Текущ контрол

Всяка трета седмица от семестъра ще бъде провеждана кратка контролна работа върху усвоената лексика, в която ще се дават думи за превод от старогръцки на български и обратно. За общо 15 седмици от магистърския семестър броят на проведените контролни върху лексика ще бъде 5.
Всяка пета седмица от семестъра ще бъде провеждана кратка контролна работа върху усвоения граматичен материал. За общо 15 седмици от магистърския семестър броят на проведените контролни върху граматика ще бъде 3.


Оценяване

Оценяването на магистрантите ще бъде комплексно и ще се състои от няколко елемента:
- Присъствие и работа в час: 20 %
- Оценки от текущия контрол: 40 %
- Финален изпит: 40 %

Финалният изпит ще се състои в превод на текст, определяне на форми от текста и граматически задачи.


17.02.2008
Изготвил: Д. Илиев