Thursday, September 13, 2012

Резултати от кандидатстването за учебната 2012-2013

След интервютата на 12 и 19 септември комисията одобри следните кандидати за обучение в програмата (по азбучен ред, в скоби е даден състезателният бал :

Валя Митева (10,84)

Любов Вълкова (11,90)

Марин Димитров (10, 58)

Руси Русев (10,92)


От правилника за прием на магистърските програми:

Чл. 26. (1) За издаване на заповед за записването на класираните кандидати от първия етап на класирането, факултетите представят в Учебен отдел в срок до 14.09.2012 г. следните документи: 1. Молбите и документите на класираните кандидати по магистърски програми, заедно с придружително писмо; 2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити; 3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса; 4. Копия от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения. (2) В срок до 24.09.2012 г. Ректорът издава обща заповед за записване на класираните кандидати. (3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 25 и 26.09.2012 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях. (4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.

Чл. 27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 28.09.2012 г. факултетите представят в Учебен отдел предложение за класиране на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и за кандидатите за обучение срещу заплащане. Не се попълват места за обучение срещу заплащане, ако са останали неусвоени места, субсидирани от държавата. (2) В срок до 05.10.2012 г. Ректорът издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 4 документи. (3) Новоприетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма в петдневен срок от датата на издаването на заповедта. Чл. 28. (1) Учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ започва в началото на м. октомври 2012 г.


За подробности вижте Правилник за прием на магистри за учебната 2012/2013 г. http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie/kandidatmagist_rska_kampaniya_2012_2013

Учебните занимания започват от 1 октомври - http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/akademichen_kalendar

Успех на всички!