Sunday, June 17, 2007

Задължителни дисциплини

В одобрения от Съвета на Катедра Класическа филология петсеместриален учебен план влизат следните задължителни дисциплини*:

1. Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова) - 60 часа, 1 семестър
2. Големите книги на античния свят (гръцка част) (проф. дфн Богдан Богданов, д-р Невена Панова) - 120 часа, 2 семестъра
3. Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р Анна Николова) - 60 часа, 2 семестъра
4. Старогръцката литература в Римската епоха (доц. д-р Николай Гочев) - 60 часа, 2 семестъра
5. Големите книги на античния свят (римска част) (доц. дфн Анастас Герджиков) - 60 часа, 1 семестър
6. Институционалната култура през античността (доц. д-р Мария Костова) - 30 часа, 1 семестър
7. Латински език (...)** - 330-390 часа, 4 семестъра
8. Старогръцки език (...) - 330-390 часа, 4 семестъра

* За избираемите вижте сайта на Програмата и "Учебен план"
** Предстои да се вземе решение кои преподаватели ще водят курсовете по латински и старогръцки език.

Sunday, June 10, 2007

Защита на дипломни работи правила

На 28 май 2007 г. Съветът на Катедра Класическа филология одобри следните Правила за изработване и защита на дипломна работа за придобиване на магистърска степен по Антична култура и литература.


І. Научно ръководство

1. Дипломната работа трябва да бъде резултат от сътрудничество между магистранта и неговия научен ръководител.
2. Дипломна работа, която не е била ръководена или няма одобрението на научния ръководител, не се допуска до защита.
3. Ако магистрантът не е удовлетворен от сътрудничеството си с научния ръководител, той има право да поиска смяната му. Той може да поиска такава смяна най-много два пъти.
4. Ако научният ръководител не е удовлетворен от сътрудничеството си с магистранта, той има право да се откаже от ръководството.
5. Магистрантът, с подкрепата на научния си ръководител, има право да поиска промяна на темата на дипломната си работа. Той може да поиска такава промяна най-много два пъти.
6. Промените по т. 3-5 се одобряват от редовен катедрен съвет.


ІІ. Изисквания

А. Количествени

1. Текстът на дипломната работа не може да е по-кратък от 40 стандартни страници (1800 знака на страница) извън индексите и библиографията.
2. Ако дипломната работа е изработка на превод, този превод трябва да има коментар с обем, най-малко равен на обема на превода. Този коментар не може да бъде по-кратък от 30 стандартни страници.

Б. Структурни

Дипломната работа трябва да е снабдена със справочен апарат, отделен в приложения.

1. Коментар на основния текст (авторски уточнения, цитирания, препратки), съдържащ се в бележки под линия (или в края на всяка част, или в края на целия текст)
2. Индекс на имената
3. Индекс на употребяваните термини (препоръчително)
4. Библиография, включваща всички цитирани и ползвани автори и текстове (и само тях)
5. Съдържание
6. Ако работата е превод, тя трябва да съдържа и:
- оригинала на преведения текст според ползваното издание
- въведение, в което се обосновава изборът на текста и се коментират специфично преводаческите трудности, срещнати в процеса на работата (препоръчително)

В. Качествени

1. Дипломната работа трябва да бъде изградена като доказателство на ясно формулирано твърдение (теза), или като изследване, търсещо отговора на ясно поставен въпрос.
2. Тезата или въпросът трябва да бъдат съобразени с насоката на самата магистърска програма (да решават проблем в разбирането на античната литература и култура).
3. При изпълнението на работата си дипломантът трябва да се опира върху изворов материал (антични текстове).
4. От дипломанта се очаква да е работил с текстовете на оригиналния им език.
5. Ако работата е превод, той трябва да бъде направен от оригиналния език.
6. Цитирането трябва да се извършва според стандарт, одобрен от научния ръководител.


ІІІ. Процедура

1. Темата на работата, изборът на научен ръководител и изборът на рецензент се одобряват от катедрен съвет.
2. Смяната на тема, научен ръководител и рецензент се одобряват по същия ред.
3. Темата и изборът на научен ръководител и рецензент трябва да бъдат одобрени най-малко 2 месеца преди защитата на дипломната работа (смяната на научния ръководител или рецензента трябва да бъде одобрена най-малко 1 месец преди защитата на дипломната работа)
4. Текстът на работата трябва да е на разположение на рецензента най-малко 2 седмици преди защитата и се депозира в катедрата най-малко 1 седмица преди защитата.
5. При доказано плагиатство или друг вид измама работата се отхвърля


ІV. Информиране на магистрантите

Магистрантите трябва да бъдат запознати с тези правила преди края на първия семестър от редовните им учебни занимания. Отговорността за навременното им информиране се носи от ръководителя на програмата. Информирането се контролира от научните ръководители.


Текстът на предложението е изработен от:
доц. д-р Николай Гочев
доц. дфн Анастас Герджиков
д-р Димитър Илиев

Sunday, June 3, 2007

Начало

Уважаеми колеги, приятели и читатели,

Задачата на този блог е да Ви предложи навременна и подробна информация за висшето класическо образование, което нашият Университет предлага чрез новия, петсеместриален вариант на Магистърската програма по Антична култура и литература.
Този вариант беше одобрен от Съвета на Катедра Класическа филология на редовно събрание, състояло се на 28 май 2007 година. Като ръководител на програмата и автор на новия учебен план, изказвам сърдечна благодарност на колегите от Катедрата за съветите и за подкрепата, която получих.
В този блог ще намерите извлечения от решенията на Катедрата, от учебния план на програмата и от учебните програми на отделните дисциплини; а също текстове и сведения, необходими за конкретната учебна работа.
Всеки въпрос, който бихте желали да ми зададете, може да бъде поставен на самия блог като коментар към отделните постинги. Бихте могли да изпращате въпросите си и на адрес: leda@tradel.net

Магистърската програма по антична култура и литература стартира за пръв път като трисеместриална през учебната 2002/2003 година и оттогава в нея се записват студенти всяка година.

Повече информация можете да получите на основния й сайт:
http://masters-classics.dir.bg/
и на сайта на Катедрата:
http://kkf.proclassics.org/


С уважение:

доц.д-р Николай Гочев,

Катедра Класическа филология, ФКНФ,
СУ "Св. Климент Охридски"


*

(добавка от септември 2013):

до тази дата в Магистърската програма са приети колегите:

2002

Вероника Келбечева
Марта Методиева
Янко Димитров


2003

Венцислав Стойков
Димитър Шишиев
Зоя Христова
Моника Портокалска2004

Александър Маринов
Георги Гочев
Димитър Мирчев
Люба Никифорова
Светлана Вълкова
Христо Христов


2005

Биляна Дескова
Гергана Петкова
Ивайло Атанасов
Мария Николова
Марта Ивайлова
Петя Иванова
Радостина Янчева
Тамара Кръстева


2006

Вяра Калфина
Герасим Петрински
Зейнеб Неби
Ива Янкулова
Росен Миланов
Цветелина Христова


От тях до този момент дипломна работа са защитили:

Марта Методиева - 2005, октомври
Тамара Кръстева – 2006, юни
Георги Гочев – 2006, септември
Марта Ивайлова – 2007, март