Wednesday, November 4, 2009

Първи семестър 2009

Уважаеми колеги,

Ето програмата на учебните занимания за първи семестър:

Понеделник
14 ч. 188 к. - Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова)

Сряда
8 ч. 175 к. - Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова)
10 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Невена Панова)

Петък
12 ч. 175 к. - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р Анна Николова)
14 ч. 188 к. - Големите книги на античния свят (д-р Невена Панова)
16 ч. 175 к. - Старогръцката литература в Римската епоха (доц. Николай Гочев)

Успех!

Sunday, October 4, 2009

Класиране 2009

На 1 октомври 2009 г. комисия от Катедрата по Класическа филология в състав - проф. дфн. Анастас Герджиков, доц. д-р Мария Костова и доц. д-р Николай Гочев, проведе интервю-изпит с кандидатите за обучение в Магистърската програма “Антична култура и литература”.
Кандидатите са класирани според състезателния си бал така:

Зорница Радева (5)
Радослав Спасов (5)
Зорница Маркова (5)
Александър Танчев (5)

*В скоби е отбелязан вариантът на програмата – 3 или 5-семестриален – в който е приет кандидатът.

Всички класирани кандидати могат да се запишат като студенти по държавна поръчка.

Чл. 26. (1) В първия етап участват само кандидатстващите за места, субсидирани от държавата. За издаване на заповед за записването на класираните кандидати, факултетите представят в Учебен отдел в срок до 9 октомври 2009 г. следните документи:
1. Молбите и документите на класираните кандидати, заедно с придружително писмо;
2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;
3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;
4. Копия от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.
(2) В срок до 15 октомври 2009 г. Учебен отдел издава обща заповед за записване на класираните кандидати.
(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 16, 17 и 19 октомври 2009 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.
(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.


от "Правилник за прием на магистри за учебната 2009/2010 г."

Tuesday, September 15, 2009

Интервю


На 1 октомври, четвъртък, от 15 ч. в каб. 175 на Ректората ще се проведе интервю с кандидатите за Магистърската програма "Антична култура и литература" за учебната 2009/2010.

Ръководството на програмата и Катедрата Ви желаят успех!

Кандидатстване 2009

от "Правилник за прием на магистри за учебната 2009/2010 г."

Чл. 15. (1) Кандидатите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване в деканата на факултета, който предлага обучението в магистърските програми по съответните специалности в следните срокове:
1. За магистърските програми, започващи от зимния семестър – от 14 до 25 септември 2009 г. (възможно е до второ класиране да се подават документи за платената форма на обучение, ако приема в съответната магистърска програма е само по документи).

***

Чл. 25. (1) Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание (държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти.
(2) В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани от държавата. Въз основа на предложенията на факултетите за класиране на кандидатите се издава обща заповед за записване на новоприетите магистранти.
(3) Вторият етап на класиране е окончателен. В него участват кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и кандидатите за обучение срещу заплащане.
(4) При равен състезателен бал приоритет имат кандидати, завършили висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Чл. 26. (1) В първия етап участват само кандидатстващите за места, субсидирани от държавата. За издаване на заповед за записването на класираните кандидати, факултетите представят в Учебен отдел в срок до 9 октомври 2009 г. следните документи:
1. Молбите и документите на класираните кандидати, заедно с придружително писмо;
2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;
3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;
4. Копия от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.
(2) В срок до 15 октомври 2009 г. Учебен отдел издава обща заповед за записване на класираните кандидати.
(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 16, 17 и 19 октомври 2009 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.
(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.
Чл. 27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 23 октомври 2009 г. факултетите представят в Учебен отдел предложение за класиране на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и за кандидатите за обучение срещу заплащане. Не се попълват места за обучение срещу заплащане, ако са останали неусвоени места, субсидирани от държавата.
(2) В срок до 30 октомври 2009 г. Учебен отдел издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 4 документи.
(3) Новоприетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма в петдневен срок от датата на издаването на заповедта.
Чл. 28. (1) Учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ започва в началото на м. ноември 2009 г.

Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет с протокол № 13 от 15 юли 2009 г.

Saturday, April 4, 2009

Защита на дипломни работи - април 2009

На 10 април, петък, от 10 ч. в ауд. 176 на Ректората предстои защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

В Катедрата са депозирани дипломните работи на:

Вероника Кифорова-Келбечева - " Щастие и политическа система при Аристотел"

Люба Радулова - "Надписи, свързани със зрелища в Долна Мизия и Тракия"

Определена е изпитна комисия в състав: проф. дфн Анастас Герджиков - председател, доц. дфн Петя Янева и доц. д-р Николай Гочев.

Катедрата желае успех на кандидатите!