Monday, March 3, 2008

Програма по старогръцки език

План на учебната програма по старогръцки език за
магистърска програма “Антична култура и литература”

Учебна 2007/2008 г.
Летен семестър

Лекционни теми

І. Въведение в историята на гръцкия език. Старогръцки, византийски и новогръцки. По-важни автори и текстове от старогръцката традиция.
(1 час)

ІІ. История на азбучното писмо: финикийска, гръцка, латинска и кирилска азбуки. Фонетична система на старогръцкия и съотношение буква-звук. Еразмово и Ройхлиново произношение. Диакритични и препинателни знаци.
(2 часа)

ІІІ. По-важни фонетични процеси в старогръцкия.
(1 час)

ІV. Граматични категории. Старогръцкият като флексивен език. Определителен член.
(0.5 часа)

V. Именна система на старогръцкия език.
1. Съществителни имена по второ склонение - мъжки и среден род.
(1.5 часа)
2. Съществителни имена по първо склонение - мъжки род и трите типа на ж.р.
(3 часа)
3. Прилагателни имена по първо и второ склонение.
(0.5 часа)
4. Съществителни имена по трето консонантно склонение, основи на експлозивна съгласна.
(3 часа)
5. Прилагателни имена по трето консонантно склонение, основи на експлозивна съгласна.
(1 час)
6. Съществителни имена по трето консонантно склонение, основи на
-ντ-. Склонение на причастията.
(1 час)
7. Прилагателни имена с основи на -ντ-. Суплетивност.
(0.5 часа)

VІ. Глаголна система на старогръцкия език
1. Системата от глаголни времена в старогръцкия. Време и вид. Главни и
исторически времена. Първични и вторични окончания; атематично и
тематично образуване на глаголните форми.
(0.5 часа)
2. Спомагателен глагол “съм” в сегашно време и имперфект.
(0.5 часа)
3. Сегашно време на глаголите от първо и второ спрежение в актив.
(2 часа)
4. Залог на глагола. Значение на актив, медий и пасив. Сегашно време на
глаголите от първо и второ спрежение в медиално-пасивен залог.
(1 час)
5. Повелително наклонение. Инфинитив. Причастие. Образуване на сегашни императив, инфинитив и причастие на глаголите от 1. и 2. спр.
(1 час)
6. Значение и превод на инфинитива и причастието. Инфинитивни и причастни конструкции.
(2 часа)
7. Бъдеще време в активен и медиален залог на глаголите с основа на мека гласна и verba muta.
(1 час)
8. Бъдеще време на глаголите от 2. спрежение. Редуване на основите.
(1 час)
9. Аугмент: образуване и значение. Имперфект на глаголите от 1. и 2. спр. в двата залога.
(2 часа)
10. Аугмент при сложни глаголи; мястото на префикса.
(0.5 часа)
11. Индикатив от т.нар. “втори” (тематичен) аорист. Редуване и отгласни степени в основите.
(2 часа)
12. Неиндикативни форми от тематичния аорист. Значение. Движение на ударението.
(1.5 часа)
общо 30 часа изложение върху граматичната система
(от които 15 часа отделени за глагол)

Темите от модул І-ІV ще бъдат разглеждани последователно; те представляват уводната част на курса.
Темите от модули V и VІ ще бъдат разглеждани паралелно:
V.1-3 заедно с VІ.1-4
V.4-7 заедно с VІ.5-8.
Така ще може да се прави постоянна връзка между сходни явления при имената и глаголите (напр. сигматично образуване на номинатив в 3. склонение и сигматичен футур; образуване и значение на сегашно деятелно причастие и склонението му).
Семестърът ще завърши с VІ.9-12 като най-сложен материал от областта на глаголната флексия; знанията за именната флексия само ще се затвърждават и няма да се преподава нов материал.


Упражнения

Оставащите 30 часа от хорариума, посветени на упражняване върху преподадения материал, ще бъдат разпределени на два модула както следва:

І. Писмени упражнения върху именните и глаголните парадигми, които ще бъдат събирани и проверявани от преподавателя
(10 часа)

ІІ. Четене, морфологичен и синтактичен разбор и превод на текстове от следните помагала:
- Богданов, Б., Р. Стефанов, Старогръцки език. Учебник за 9. и 10. клас на НГДЕК, С., 1988.
- Радев, О., Учебник по старогръцки език (под печат, предоставен с любезното съгласие на автора).
- Meier, F. (Hsgb.), Hellas. Lehrgang des Griechischen, 3. Aufl., Bamberg, 1996.
- Милев, Ал., Ап. Михайлов, Учебник по гръцки език за духовните училища. В.Търново, 1995.
- Попова, З., К. Влахов, Г. Михайлов, Старогръцки език, С., 1978.
(18 часа)

ІІІ. Коментар на срещаните в текстовете реалии, исторически и митологични имена и факти, и др.
(2 часа)

След всеки час ще бъдат давани задачи за домашна работа, чийто общ обем ще възлиза на ок. Още 15 часа самостоятелна работа. По този начин, при съвестно изпълнение на възложените задачи, общият обем на упражненията ще възлиза на ок. 45 часа.


Текущ контрол

Всяка трета седмица от семестъра ще бъде провеждана кратка контролна работа върху усвоената лексика, в която ще се дават думи за превод от старогръцки на български и обратно. За общо 15 седмици от магистърския семестър броят на проведените контролни върху лексика ще бъде 5.
Всяка пета седмица от семестъра ще бъде провеждана кратка контролна работа върху усвоения граматичен материал. За общо 15 седмици от магистърския семестър броят на проведените контролни върху граматика ще бъде 3.


Оценяване

Оценяването на магистрантите ще бъде комплексно и ще се състои от няколко елемента:
- Присъствие и работа в час: 20 %
- Оценки от текущия контрол: 40 %
- Финален изпит: 40 %

Финалният изпит ще се състои в превод на текст, определяне на форми от текста и граматически задачи.


17.02.2008
Изготвил: Д. Илиев