Tuesday, November 18, 2008

Допълнения и поправки към Правилата за защита на дипломна работа

На 17 ноември, на редовния си Катедрен съвет Катедра Класическа филология прие допълнения и поправки в Правилата за защита на дипломни работи. В новия текст на Правилата допълненията и поправките са дадени в курсив.

І. Научно ръководство

1. Дипломната работа трябва да бъде резултат от сътрудничество между студента и неговия научен ръководител. Ръководството включва консултиране на студента относно темата, целта, методологията, структурата, литературата по темата и възможностите за осигуряването й и академичния стил.
2. Дипломна работа, която не е била ръководена или няма одобрението на научния ръководител, не се допуска до защита.
3. Ако студентът не е удовлетворен от сътрудничеството си с научния ръководител, той има право да поиска смяната му. Той може да поиска такава смяна най-много два пъти.
4. Ако научният ръководител не е удовлетворен от сътрудничеството си със студента, той има право да се откаже от ръководството.
5. Студентът, с подкрепата на научния си ръководител, има право да поиска промяна на темата на дипломната си работа. Той може да поиска такава промяна най-много два пъти.
6. Промените по т. 3-5 се одобряват от редовен катедрен съвет.


ІІ. Изисквания

А. Количествени

1. Текстът на дипломната работа не може да е по-кратък от 40 стандартни страници (1800 знака на страница) извън индексите и библиографията.
2. Ако дипломната работа е изработка на превод, този превод трябва да има коментар с обем, най-малко равен на обема на превода. Този коментар не може да бъде по-кратък от 30 стандартни страници.

Б. Структурни

Дипломната работа трябва да е снабдена със справочен апарат, отделен в приложения.

1. Коментар на основния текст (авторски уточнения, цитирания, препратки), съдържащ се в бележки под линия (или в края на всяка част, или в края на целия текст)
2. Индекс на имената
3. Индекс на употребяваните термини (препоръчително)
4. Библиография, включваща всички цитирани и ползвани автори и текстове (и само тях)
5. Съдържание
6. Ако работата е превод, тя трябва да съдържа и:
- оригинала на преведения текст според ползваното издание
- въведение, в което се обосновава изборът на текста и се коментират специфично преводаческите трудности, срещнати в процеса на работата (препоръчително)

В. Качествени

1. Дипломната работа трябва да бъде изградена като доказателство на ясно формулирано твърдение (теза), или като изследване, търсещо отговора на ясно поставен въпрос.
2. Тезата или въпросът трябва да бъдат съобразени с насоката на самата магистърска програма (да решават проблем в разбирането на античната литература и култура).
3. При изпълнението на работата си студентът трябва да се опира върху изворов материал (антични текстове).
4. От студента се очаква да е работил с текстовете на оригиналния им език.
5. Ако работата е превод, той трябва да бъде направен от оригиналния език.
6. Цитирането трябва да се извършва според стандарт, одобрен от научния ръководител.


ІІІ. Процедура

1. Темата на работата, изборът на научен ръководител и изборът на рецензент се одобряват от катедрен съвет.
2. Смяната на тема, научен ръководител и рецензент се одобряват по същия ред.
3. Темата и изборът на научен ръководител и рецензент трябва да бъдат одобрени най-малко 2 месеца преди защитата на дипломната работа (смяната на научния ръководител или рецензента трябва да бъде одобрена най-малко 1 месец преди защитата на дипломната работа)
4. Текстът на работата трябва да е на разположение на рецензента най-малко 2 седмици преди защитата и се депозира в катедрата най-малко 1 седмица преди защитата.
5. Поне десет дни преди датата за защита студентът подава заявление в "Отдел студенти" за желанието си да се яви на защитата.


ІV. Защита

1. Рецензентът предава рецензията си в Катедрата най-малко три дни преди защитата. Рецензията оценява избора на темата, методологията, структурирането, академичната подготовка и осведоменост, стила, реализирането на целта и приносите на работата.
2. Защитата е публична, пред тричленна комисия. Водещ е председателят на комисията. Редът е следният:
А. Кандидатът прави кратко представяне на работата си.
Б. Научният ръководител изразява мнението си за сътрудничеството и достойнствата на работата.
В. Прочита се рецензията
Г. Членовете на комисията задават въпроси. С разрешение на председателя въпроси могат да задават и други присъстващи.
Д. Кандидатът отговаря на въпросите. Комисията може да позволи допълнителни въпроси за изясняване на казаното
Е. Комисията се оттегля на заседание и взима решение за резултата. Резултатът се протоколира и се обявява същия ден.
3. При доказано плагиатство или друг вид измама работата се отхвърля
4. Защитите се провеждат два пъти годишно – в последната десетдневка на октомври и в седмицата преди Великата седмица (март-април)V. Информиране на магистрантите

Студентите трябва да бъдат запознати с тези правила преди края на първия семестър от редовните им учебни занимания. Отговорността за навременното им информиране се носи от ръководителя на програмата. Информирането се контролира от научните ръководители.

*

На съвета на 27 октомври Катедрата прие:

Най-късно десет дена преди датата на защитата кандидатите подават молба в отдел "Студенти" да бъдат допуснати до защита. Въз основа на тази молба те се включват в протокола за съответната сесия.

Sunday, November 2, 2008

Първи семестър 2008

Уважаеми колеги,

Програмата на учебните занимания по задължителните дисциплини през първия семестър на "Антична култура и литература" е:

Понеделник, 12 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (гръцка част - упражнения, д-р Невена Панова)

Вторник, 12 ч. 175 - Институционалната култура през античността (лекции, доц. Мария Костова); 14 ч. 175 - Старогръцката литература в Римската епоха (лекции, доц. Николай Гочев); 16.30 ч. 189 - Големите книги на античния свят (римска част - проф. Анастас Герджиков)

Четвъртък, 14.30 ч. 189 - Големите книги на античния свят (римска част - проф. Анастас Герджиков); Големите книги на античния свят (гръцка част - лекции, Богдан Богданов)

Петък, 8 ч. 175 - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (лекции, доц. Анна Николова)

Семестърът започва в понеделник, 3 ноември.

Успех!