Thursday, September 13, 2012

Резултати от кандидатстването за учебната 2012-2013

След интервютата на 12 и 19 септември комисията одобри следните кандидати за обучение в програмата (по азбучен ред, в скоби е даден състезателният бал :

Валя Митева (10,84)

Любов Вълкова (11,90)

Марин Димитров (10, 58)

Руси Русев (10,92)


От правилника за прием на магистърските програми:

Чл. 26. (1) За издаване на заповед за записването на класираните кандидати от първия етап на класирането, факултетите представят в Учебен отдел в срок до 14.09.2012 г. следните документи: 1. Молбите и документите на класираните кандидати по магистърски програми, заедно с придружително писмо; 2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити; 3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса; 4. Копия от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения. (2) В срок до 24.09.2012 г. Ректорът издава обща заповед за записване на класираните кандидати. (3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 25 и 26.09.2012 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях. (4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.

Чл. 27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 28.09.2012 г. факултетите представят в Учебен отдел предложение за класиране на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и за кандидатите за обучение срещу заплащане. Не се попълват места за обучение срещу заплащане, ако са останали неусвоени места, субсидирани от държавата. (2) В срок до 05.10.2012 г. Ректорът издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 4 документи. (3) Новоприетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма в петдневен срок от датата на издаването на заповедта. Чл. 28. (1) Учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ започва в началото на м. октомври 2012 г.


За подробности вижте Правилник за прием на магистри за учебната 2012/2013 г. http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie/kandidatmagist_rska_kampaniya_2012_2013

Учебните занимания започват от 1 октомври - http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/akademichen_kalendar

Успех на всички!

Wednesday, April 4, 2012

Защита на дипломни работи - април 2012

На 3 април, вторник, от 16 ч. в ауд. 189 на Ректората се проведе защита на дипломни работи в Магистърската програма "Антична култура и литература".

Бяха защитени дипломните работи на:

Мина Петрова - "Ролята на lena в елегиите на Проперций и Овидий" с научен ръководител проф. дфн Анастас Герджиков и рецензент доц. д-р Елия Маринова

Мария Шахпазова - "Елинизмът в творчестното няа Кавафис" с научни ръководители проф. дфн Мирена Славова и д-р Георгия Кацелу, и рецензент ас. Нели Методиева.


Изпитната комисия беше състав: проф. д-р Мария Костова - председател, доц. д-р Елия Маринова и доц. д-р Николай Гочев.

Дипломните работи бяха защитени успешно.

Sunday, February 19, 2012

учебна 2011-2012: втори семестър

Уважаеми колеги,

Това е програмата за летния семестър:


Понеделник

12-14 ч. 175 к. - Старогръцки език (д-р Невена Панова)
14-18 ч. 189 к. - Латински език (маг. Вяра Калфина)


Вторник

12-14 ч. І ФК - Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р Анна Николова)
14-16 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Невена Панова)


Сряда

12-14 ч. 188 к. - Старогръцки език (д-р Невена Панова)
14-16 ч. 189 к. - Старогръцката литература в римската епоха (д-р Димитър Илиев)


Петък

12-14 ч. 188 к. - Латински език (маг. Вяра Калфина)
14-16 ч. 175 к. - Старогръцки език (д-р Невена Панова)
16-18 ч. 189 к. - Големите книги на античния свят (д-р Невена Панова)
18-20 ч. 165 ауд. - Класическо образование и идея за класическа древност в България (избираем) (доц. д-р Николай Гочев)


Приятни и плодотворни занимания!