Sunday, June 17, 2007

Задължителни дисциплини

В одобрения от Съвета на Катедра Класическа филология петсеместриален учебен план влизат следните задължителни дисциплини*:

1. Антична митология и религия (доц. д-р Елия Маринова) - 60 часа, 1 семестър
2. Големите книги на античния свят (гръцка част) (проф. дфн Богдан Богданов, д-р Невена Панова) - 120 часа, 2 семестъра
3. Латинската литература в прехода от античността към средновековието (доц. д-р Анна Николова) - 60 часа, 2 семестъра
4. Старогръцката литература в Римската епоха (доц. д-р Николай Гочев) - 60 часа, 2 семестъра
5. Големите книги на античния свят (римска част) (доц. дфн Анастас Герджиков) - 60 часа, 1 семестър
6. Институционалната култура през античността (доц. д-р Мария Костова) - 30 часа, 1 семестър
7. Латински език (...)** - 330-390 часа, 4 семестъра
8. Старогръцки език (...) - 330-390 часа, 4 семестъра

* За избираемите вижте сайта на Програмата и "Учебен план"
** Предстои да се вземе решение кои преподаватели ще водят курсовете по латински и старогръцки език.

No comments: