Sunday, June 10, 2007

Защита на дипломни работи правила

На 28 май 2007 г. Съветът на Катедра Класическа филология одобри следните Правила за изработване и защита на дипломна работа за придобиване на магистърска степен по Антична култура и литература.


І. Научно ръководство

1. Дипломната работа трябва да бъде резултат от сътрудничество между магистранта и неговия научен ръководител.
2. Дипломна работа, която не е била ръководена или няма одобрението на научния ръководител, не се допуска до защита.
3. Ако магистрантът не е удовлетворен от сътрудничеството си с научния ръководител, той има право да поиска смяната му. Той може да поиска такава смяна най-много два пъти.
4. Ако научният ръководител не е удовлетворен от сътрудничеството си с магистранта, той има право да се откаже от ръководството.
5. Магистрантът, с подкрепата на научния си ръководител, има право да поиска промяна на темата на дипломната си работа. Той може да поиска такава промяна най-много два пъти.
6. Промените по т. 3-5 се одобряват от редовен катедрен съвет.


ІІ. Изисквания

А. Количествени

1. Текстът на дипломната работа не може да е по-кратък от 40 стандартни страници (1800 знака на страница) извън индексите и библиографията.
2. Ако дипломната работа е изработка на превод, този превод трябва да има коментар с обем, най-малко равен на обема на превода. Този коментар не може да бъде по-кратък от 30 стандартни страници.

Б. Структурни

Дипломната работа трябва да е снабдена със справочен апарат, отделен в приложения.

1. Коментар на основния текст (авторски уточнения, цитирания, препратки), съдържащ се в бележки под линия (или в края на всяка част, или в края на целия текст)
2. Индекс на имената
3. Индекс на употребяваните термини (препоръчително)
4. Библиография, включваща всички цитирани и ползвани автори и текстове (и само тях)
5. Съдържание
6. Ако работата е превод, тя трябва да съдържа и:
- оригинала на преведения текст според ползваното издание
- въведение, в което се обосновава изборът на текста и се коментират специфично преводаческите трудности, срещнати в процеса на работата (препоръчително)

В. Качествени

1. Дипломната работа трябва да бъде изградена като доказателство на ясно формулирано твърдение (теза), или като изследване, търсещо отговора на ясно поставен въпрос.
2. Тезата или въпросът трябва да бъдат съобразени с насоката на самата магистърска програма (да решават проблем в разбирането на античната литература и култура).
3. При изпълнението на работата си дипломантът трябва да се опира върху изворов материал (антични текстове).
4. От дипломанта се очаква да е работил с текстовете на оригиналния им език.
5. Ако работата е превод, той трябва да бъде направен от оригиналния език.
6. Цитирането трябва да се извършва според стандарт, одобрен от научния ръководител.


ІІІ. Процедура

1. Темата на работата, изборът на научен ръководител и изборът на рецензент се одобряват от катедрен съвет.
2. Смяната на тема, научен ръководител и рецензент се одобряват по същия ред.
3. Темата и изборът на научен ръководител и рецензент трябва да бъдат одобрени най-малко 2 месеца преди защитата на дипломната работа (смяната на научния ръководител или рецензента трябва да бъде одобрена най-малко 1 месец преди защитата на дипломната работа)
4. Текстът на работата трябва да е на разположение на рецензента най-малко 2 седмици преди защитата и се депозира в катедрата най-малко 1 седмица преди защитата.
5. При доказано плагиатство или друг вид измама работата се отхвърля


ІV. Информиране на магистрантите

Магистрантите трябва да бъдат запознати с тези правила преди края на първия семестър от редовните им учебни занимания. Отговорността за навременното им информиране се носи от ръководителя на програмата. Информирането се контролира от научните ръководители.


Текстът на предложението е изработен от:
доц. д-р Николай Гочев
доц. дфн Анастас Герджиков
д-р Димитър Илиев

No comments: