Friday, November 10, 2017

Защитена дисертация

На 3 октомври, вторник, от 16.00 ч. във 2 зала на СУ (Ректората) се състоя защитата на дисертацията на

Венцислав Стойков

на тема:
„Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през 19 век“ 

за придобиване на образователна и научната степен „доктор”

Научното жури беше в състав: 

проф. дин Кирил Павликянов
проф. дфн Диана Иванова
проф. дфн Светлина Николова
проф. дфн Петя Янева
доц. д-р Татяна Илиева

Колегата Стойков защити успешно труда си и стана доктор по филология на Софийския Университет.


***

С това 11 от магистрите на програма "Антична култура и литература" вече са доктори (от записани общо 52 студенти за периода 2002-2015 г.). 

Те са следните (в обратен хронологичен ред): 


Росен Русев (приет през учебната 2007/2008) – „Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл“ (защитена на 16 октомври 2015, СУ-БФ)

Вероника Келбечева (2002/2003) - “Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август” (защитена на 10 април 2014, СУ-ФФ)

Люба Радулова (2007/2008) - „Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия“ с научен ръководител проф. д-р Мария Костова (защитена на 13 януари 2014, СУ-ФКНФ и Sapienza-Roma)

Христо Христов (2004/2005) – „Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс“ (защитена на 24 юни 2013, СУ-ФФ)

Марта Ивайлова (2005/2006) - „Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона. Гея, Диона и Темида” с научен ръководител доц. д-р Виолета Герджикова (защитена на 10 април 2013, СУ-ФКНФ)

Вяра Калфина  (2006/2007) - "Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст" (защитена на 10 септември 2012)

Герасим Петрински (2006/2007) - "Oбразът на демона във византийската агиографска литература oт времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст" с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена на 2 юли 2012, СУ-ФКНФ) 

Георги Гочев (2004/2005)  „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на елинизма“  (защитена през 2010, НБУ)

Моника Портокалска (2003/2004) – „Критерият за истина в елинистическата философия“ (защитена през юни 2007, СУ-ФФ)


Янко Димитров (2002/2003) - „Образът на магьосника и астролога във византийската историографска  и юридическа литература“ с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов (защитена през юни 2007, СНС по литературознание)


No comments: